Privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring geeft jou inzicht in de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, het gebruik van cookies op deze website en hoe je jouw rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die mogelijk via deze website via links kunnen worden bezocht.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij en waarom?

We verwerken jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder kun je zien welke doeleinden dat zijn en welke persoonsgegevens daarbij worden gebruikt.

 1. Om met jou te kunnen communiceren worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
 • (Bedrijfsnaam incl. contactpersoon + functienaam)
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Bewaartermijn: Maximaal 1,5 jaar, tenzij je ermee akkoord bent dat jouw persoonsgegevens langer worden bewaard.

Grondslag: Gerechtvaardigd belang en toestemming indien langer bewaard. We verwerken de persoonsgegevens maximaal 1,5 jaar om na te kunnen gaan wanneer en waarover we de laatste keer contact hebben gehad. Op die manier kunnen we hier makkelijker op inhaken wanneer je opnieuw contact met ons opneemt. We hebben hierbij ons belang goed afgewogen tegen jouw privacybelang en zullen uiteraard niet meer persoonsgegevens verwerken dan strikt noodzakelijk.

 1. Om een overeenkomst met jou te kunnen sluiten en uitvoeren worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
 • (Bedrijfsnaam incl. contactpersoon + functienaam)
 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Opmerkingen

Bewaartermijn: Deze persoonsgegevens verwerken we gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede 1,5 jaar na het beëindigen van de overeenkomst.

 1. Om te kunnen offreren en factureren worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
 • (Bedrijfsnaam incl. contactpersoon + functienaam)
 • (KvK-nummer)
 • (Btw-nummer)
 • Adres
 • E-mailadres
 • Klantnummer
 • Factuurnummer
 • Rekeningnummer

Bewaartermijn: We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 7 jaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Grondslag: Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en ter voldoening aan een wettelijke verplichting.

 1. Om voor jou de hosting te kunnen uitvoeren worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
 • IP-adressen

Bewaartermijn: Circa 3 maanden.

Grondslag: Uitvoering overeenkomst.

Genoemde persoonsgegevens heb je zelf aan ons verstrekt, of we hebben deze verkregen via het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. We verwerken persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Er bestaat voor jou geen wettelijke verplichting persoonsgegevens aan ons te verstrekken, wel is het zo dat we niet met jou kunnen communiceren, geen offertes kunnen uitbrengen en ook geen overeenkomst met jou kunnen aangaan wanneer je genoemde gegevens niet aan ons verstrekt.

Aan wie geven wij jouw persoonsgegevens door?

Het is mogelijk dat jouw persoonsgegevens worden ontvangen door verwerkers waar wij gebruik van maken. Wij maken gebruik van de volgende verwerkers:

 • Hostingpartij
 • Facturatiesysteem
 • Accountant
 • Samenwerkingspartners
 • Google Analytics

 Wij verkopen jouw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekken deze enkel indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou, omdat je hiervoor toestemming hebt gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Welke beveiligingsmaatregelen hebben wij getroffen?

Om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of verlies, hebben we de nodige technische- en organisatorische maatregelen genomen. Zo beschikt de website over een SSL-certificaat, wordt geen gebruik gemaakt van onbekende/open Wifi, worden persoonsgegevens tijdens transport versleuteld, maken we gebruik van twee-factor of multi-factor-authenticatie, houden we een datalekregister bij, is apparatuur en e-mail verplicht beveiligd met wachtwoorden en antivirussoftware en hebben we regels voor het kiezen, vastleggen en vernieuwen van wachtwoorden.

Wanneer we gebruik maken van andere partijen, zogenoemde verwerkers, zien we erop toe dat zij ook adequate maatregelen hebben getroffen.

Mocht je ondanks deze beveiligingsmaatregelen het idee hebben dat jouw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met ons via onderstaande contactgegevens.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op jouw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer je de website bezoekt. Via onze website worden functionele, analytische en tracking cookies geplaatst. Het plaatsen van tracking cookies gebeurt enkel met jouw toestemming.

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website op een goede wijze functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt voor het uitlezen van jouw browserinstellingen om de website op de goede manier op jouw beeldscherm te krijgen of om te kunnen filteren/zoeken op een website. Lees meer over cookies op de website van ConsuWijzer.

De meeste browsers accepteren automatisch cookies (dit geldt nadrukkelijk niet voor de tracking cookies), maar je kunt de browserinstellingen zó aanpassen dat cookies worden geweigerd. Voor elke browser en voor elke computer moet je dit opnieuw instellen. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in onderstaande instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

Google Analytics

Via deze website wordt een analytische cookie geplaatst van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken, wij hebben hier geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Google (die regelmatig kan wijzigen) alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics om te lezen wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.  Wij hebben Google geen toestemming gegeven om via ons verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De informatie die Google verzamelt wordt geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Google stelt zich te houden aan de EU-US Privacy Shield principes en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social Media buttons

Op verschillende plekken op de website tref je social media buttons aan waarmee je ons kunt volgen op dat betreffende kanaal of de door ons geplaatste teksten makkelijk kan delen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de door hen geplaatste cookies kunnen verkrijgen. Neem desgewenst de privacy verklaringen (die regelmatig kunnen wijzigen) door van de betreffende social kanalen om te weten te komen wat zij met de via cookies verzamelde informatie doen. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en overgebracht naar en door de kanalen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Bijvoorbeeld Facebook, Google Plus en YouTube stellen zich te houden aan de EU-US Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Welke rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens?

Recht van inzage 

Je hebt het recht om te informeren of jouw persoonsgegevens worden verwerkt en hiervan een afschrift te ontvangen.

Recht op rectificatie 

Je hebt het recht op aanpassing van onjuiste persoonsgegevens, dan wel het recht een aanvullende verklaring te verstrekken t.a.v. onvolledige persoonsgegevens.

Recht op gegevenswissing/vergetelheid 

Wij zijn verplicht jouw persoonsgegevens, op jouw verzoek, zonder onredelijke vertraging te wissen indien deze persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt, je jouw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor verwerking overblijft, je terecht bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, jouw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting of de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een rechtstreeks aanbod van internetdiensten aan een kind.

Recht op beperking van de verwerking

Het recht op beperking houdt in dat, op jouw verzoek, de verwerking van jouw persoonsgegevens (tijdelijk) on hold wordt gezet. De gegevens mogen dan alleen nog worden verwerkt met jouw toestemming, voor de instelling/uitoefening/onderbouwing van een rechtsvordering, ter bescherming van de rechten van anderen of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat. Beperking van de verwerking is mogelijk indien de juistheid van de persoonsgegevens door jou wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is en je in plaats van het wissen van de persoonsgegevens om de beperking van het gebruik ervan verzoekt, wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben of indien je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking.

Recht op overdraagbaarheid/dataportibiliteit

Het recht op dataportabiliteit geldt alleen voor verwerkingen die geautomatiseerd plaatsvinden met als grondslag jouw toestemming of de uitvoering van onze overeenkomst met jou. Het houdt in dat je het recht hebt om jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Het essentiële verschil met het recht van inzage is dus de wijze van verkrijging. Voorwaarde is wel dat het gaat om de gegevens die aan ons door jouzelf zijn verstrekt. Je kunt ons verzoeken deze gegevens rechtstreeks over te dragen aan een derde partij (de nieuwe verantwoordelijke).

Recht van bezwaar

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer de verwerking is gebaseerd op de grondslag gerechtvaardigd belang.

Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming/profiling 

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming/profiling.

Indienen verzoek

Indien je één van deze rechten wenst uit te oefenen, kun je hiertoe een verzoek indienen via onderstaande contactgegevens.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.

Je ontvangt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, een reactie. Indien het om een complex of omvangrijk verzoek gaat kan deze termijn met twee maanden worden verlengd, hetgeen tevens binnen één maand aan jou wordt medegedeeld.

Klacht 

Indien je van mening bent dat wij niet voldoen aan de privacywetgeving dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie daarvoor https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen 

Deze privacy- en cookieverklaring kan, bijvoorbeeld in verband met wijzigingen in de bedrijfsvoering of veranderende wet- en regelgeving, worden aangepast. Het verdient aanbeveling om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen zodat je tijdig van deze wijzigingen kennis kunt nemen.

Contact

Voor verzoeken, vragen of klachten kun je contact opnemen met Brandshake als opgenomen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81295340, via:

Brandshake
+31 6 83941264
info@brandshake.nl

Neem contact met ons op