Artikel 1 : ALGEMENE BEPALIN­GEN EN TOE­PASSE­LIJKHEID

 1. In deze algemene voor­waarden wordt verstaan onder de opdrachtnemer: Nijland en De Wit V.O.F. h.o.d.n. Brandshake te Ede met KvK-nummer 81295340.
 2. In deze algemene voor­waarden wordt ver­staan onder de opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtsper­soon die aan de op­drachtnemer opdracht heeft gege­ven tot het verrichten van werk­zaamhe­den of levering van zaken of daartoe met opdrachtnemer in onderhandeling is.
  De opdrachtgever zal zich ter zake van de (voorgenomen) op­dracht nimmer kunnen beroepen op de om­stan­dig­heid dat hij namens een derde handelde, tenzij hij dit uitdrukke­lijk aan de opdrachtne­mer ter kennis heeft gebracht en de opdracht­nemer vervolgens onder deze voorwaarde de op­dracht schriftelijk heeft aan­vaard.
 3. In deze algemene voor­waarden wordt ver­staan onder opdracht: elk verzoek tot het verrich­ten van werk­zaamheden of tot het leveren (en/of vervaardigen) van zaken of gegevens, in welke vorm dan ook gedaan. Een dergelijk verzoek (opdracht) zal mede geacht worden te zijn gedaan (gege­ven) door toezen­ding of afgifte van gegevens of zaken aan de hand waarvan de werk­zaam­heden als bedoeld in lid 4 van dit artikel kunnen wor­den verricht.
 4. In deze algemene voor­waarden wordt ver­staan onder werkzaamheden: marketing- en communicatiediensten alsmede alle andere door Brandshake verrichte of te verrichten werkzaamheden voortvloeiend uit een verstrekte opdracht, een en ander in de ruimste zin van het woord.
 5. Op alle offertes door, alle opdrachten aan en alle (onderhandelingen tot) overeenkomsten met de opdrachtne­mer zijn de hierna­volgende voor­waarden van toepassing.
 6. Op van deze voorwaarden afwijkende bedin­gen en (of) op eigen voorwaarden of bedingen kan de opdracht­ge­ver slechts een beroep doen als die bedingen of voorwaarden uit­drukkelijk en schrif­te­lijk (waaronder begrepen per e-mail) door de op­dracht­nemer zijn aan­vaard.
 7. De opdrachtgever met wie eerder op de onder­havi­ge voor­waarden een overeenkomst werd gesloten of daartoe werd onderhandeld, wordt geacht met de toepas­selijkheid van deze voorwaarden op later met de op­drachtnemer geslo­ten overeenkom­sten akkoord te zijn gegaan.

 

Artikel 2 : OFFERTES

 1. Alle offertes, prijscalculaties, aanbiedingen en soort­ge­lijke mededelingen door de op­drachtne­mer zijn geheel vrijblij­vend en kun­nen slechts zonder afwij­king worden aan­vaard. Een aanbod wordt in ieder geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard.
 2. Offertes door de opdrachtnemer zijn geba­seerd op gegevens die door de opdrachtge­ver zijn verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat daarbij naar beste weten en vermo­gen alle van belang zijnde gegevens zijn verstrekt.
 3. De van de offerte deel uitmakende documenten (zoals ontwerpen, tekeningen, schetsen, technische beschrijvingen en dergelijke) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch vrijblijvend. Zij zijn en blijven (intellectueel) eigendom van de opdrachtnemer.

 

Artikel 3 : TOTSTANDKOMING VAN OVER­EEN­KOM­STEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN

 1. Pas op het moment dat de opdrachtnemer mon­deling of schriftelijk heeft bevestigd de verleende opdracht te aanvaar­den komt de overeenkomst tot stand en ont­staan uit de over­eenkomst voort­vloeien­de ver­bintenis­sen van partijen.
 2. De opdrachtgever draagt het risico van het niet, niet juist, niet tijdig of niet volle­dig ont­vangen door de op­drachtnemer van zijn mededelingen.
 3. Voor zover onduidelijkheid ontstaat over de inhoud van de gegeven opdracht en de aan­vaarding daar­van, zullen de door de opdrachtnemer verrichte werk­zaam­heden geacht worden te zijn geschied over­eenkom­stig de inhoud van de opdracht.
 4. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om meer werkzaamheden dan vermeld in de opdracht of in de aan­vaarding daar­van uit te voeren en aan de op­drachtgever in reke­ning te brengen, indien deze werk­zaamheden in het belang zijn van de opdracht­gever en (of) van de goede uitvoering van de opdracht. De op­drachtgever wordt binnen een bekwame tijd op de hoogte gesteld van de uit­voe­ring van deze aanvul­lende werkzaamheden.
 5. De op­dracht­nemer zal binnen redelijke grenzen aan wijzi­gingen in de opdracht meewerken, indien en voor­ zover de inhoud van de door haar te leve­ren presta­tie niet wezenlijk van de oorspronke­lijk over­eengeko­men prestatie afwijkt.

 

Artikel 4 : OPZEGGING EN ANNULERING

 1. De opdrachtnemer heeft steeds het recht, zonder dat hier­toe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de overeenkomst op te zeggen, wanneer de op­drachtgever in staat van faillissement verkeert of daartoe een verzoek of aangifte is ingediend, door hem (voorlopige) surséance is aange­vraagd, hij is toegelaten tot de WSNP (Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen) of daartoe een verzoek heeft ingediend, hij opeisbare schulden onbetaald laat, gaat liquideren of zijn vaste verblijfplaats of vestigingsplaats naar een plaats buiten Nederland verlegt of wanneer hij door beslaglegging, ondercuratelestelling of anders­zins de beschikkingsbevoegd­heid over (delen van) zijn vermogen verliest, tenzij ten behoeve van de opdrachtnemer naar diens oordeel genoegzame zeker­heid wordt verstrekt voor de voldoe­ning van datgene wat in het kader van de uitvoe­ring van de opdracht al ver­schuldigd is en nog verschuldigd zal worden.
 2. De opdrachtgever heeft het recht een overeenkomst te annule­ren voordat de opdrachtnemer met de uitvoering van de over­eenkomst begonnen is, mits hij de hierdoor voor de opdrachtne­mer ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt begrepen de door de opdrachtnemer gederfde winst, waarbij te­vens in rekening wordt ge­bracht de kos­ten die de opdrachtne­mer reeds ter voorbe­reiding heeft gemaakt, waar­onder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, inge­roepen diensten en opslag­kosten.
 3. Indien en voor zover voor de uitvoering van een bepaalde opdracht bepaalde dagen of dagdelen zijn gereserveerd, is opdrachtgever 50% van het vooraf begrote en geoffreerde honorarium verschuldigd als niet uiterlijk 24 uur van te voren wordt geannuleerd. Als annulering op dezelfde dag plaatsvindt als die waarop de werkzaamheden zouden worden uitgevoerd, geldt hiervoor een percentage van 75%.

 

Artikel 5 : GEGEVENS EN ZAKEN OPDRACHTGEVER; RISICO

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat gegevens en zaken die de opdrachtnemer nodig heeft voor het zijn diens oor­deel adequaat uitvoeren van de gegeven op­dracht in de gewenste vorm ter beschikking komen van de op­drachtne­mer.
 2. De opdrachtgever dient van aan de opdrachtnemer ter beschikking te stellen kopij, tekeningen, ontwerpen, foto’s, video’s of (andere) informatiedragers, een kopie en zo mogelijk een origineel te behouden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor verlies van bronbestanden.
 3. De opdrachtgever staat er voor in dat de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op auteursrechten of andere rechten van derden. De klant vrijwaart opdrachtnemer voor alle eventuele aanspraken van derden wegens schending van of inbreuk op die rechten.
 4. De opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de op­dracht op te schorten tot het moment dat de op­drachtgever aan de in lid 1 genoemde verplichting heeft voldaan.
 5. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan de in lid 1 ge­noem­de verplichting, dan heeft de opdrachtnemer, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussen­komst is vereist, het recht de opdracht terug te geven.
 6. Indien en voor zover de opdrachtgever dit verzoekt, worden ter beschikking gestelde gegevens en zaken, behoudens het in artikel 16 bepaalde, na voltooiing van de opdracht aan de opdrachtgever geretourneerd.
 7. De opdrachtnemer is verplicht zorg te (doen) dragen voor een zorg­vuldige opslag van de van de opdrachtgever afkomsti­ge zaken en (of) gegevens. Behoudens tegenbewijs wordt de opdrachtne­mer geacht aan deze verplichting voldaan te hebben.
 8. Het risico ter zake van beschadiging of tenietgaan van de bij de opdrachtnemer of derden opgeslagen zaken en (of) gege­vens is uitdrukkelijk voor de opdrachtgever, behou­dens bij door hem aangetoonde opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtne­mer.
 9. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aan­spraken van derden verband houdende met de bescha­diging of het teloorgaan van de in de voorgaande leden bedoelde zaken en (of) gegevens.

 

Artikel 6 : AANSPRAKELIJKHEID

 1. Aansprakelijkheid van opdrachtnemer is te allen tijde, zowel voor wat betreft contractuele aansprakelijkheid als voor wat betreft aansprakelijkheid uit hoofde van de wet, beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer in het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden van de verzekeraar niet voor uitkering in aanmerking komt. Voor het overige gelden de navolgende bepalingen.
 2. Bij tekortkomingen, voorvallend binnen een rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn (daaronder begrepen eventuele onrechtmatige daad) is opdrachtnemer, behoudens opzet of grove nalatigheid, niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade, zaakschade, personenschade of welke andere schade dan ook, die direct of indirect, voor opdrachtgever en/of derden mocht ontstaan. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor schade waarvoor fabrieksgarantie bestaat.
 3. Onverminderd hetgeen in het vorige lid is bepaald, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot de schade die als mogelijk gevolg van de tot vergoeding verplichtende handeling voorzienbaar was met als maximum het bedrag van de netto factuurwaarde samenhangende met de prestatie/levering die de betreffende vordering van opdrachtgever en/of derden tot gevolg heeft gehad.
 4. Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald, is opdrachtnemer voor zaken en/of diensten die zij van derden heeft betrokken, niet verder aansprakelijk dan voor zover deze derden jegens opdrachtnemer aansprakelijk zijn en verhaal bieden.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien opdrachtgever de schade niet uiterlijk 14 dagen na (feitelijke) (af)levering schriftelijk aan opdrachtnemer heeft gemeld.
 6. Opdrachtnemer bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn. Aansprakelijkheidsbeperkende, -uitsluitende en/of –vaststellende voorwaarden die door derden in enig geval jegens opdrachtnemer kunnen worden ingeroepen, kunnen in het betreffende geval ook door opdrachtnemer jegens opdrachtgever worden ingeroepen.
 7. Iedere vordering jegens opdrachtnemer vervalt indien en voor zover niet binnen één jaar na het ontstaan van de vordering door de opdrachtgever een rechtsvordering tegen opdrachtnemer is ingesteld (vervaltermijn).

 

Artikel 7 : WIJZE VAN UITVOERING OPDRACHT

 1. De opdrachtnemer zal de door haar op grond van de gege­ven opdracht te verrichten werkzaamheden op zorg­vuldige wijze, overeenkomstig de eisen van goed vakman­schap, uitvoeren.
 2. De opdrachtnemer bepaalt de manier waarop de gegeven opdracht wordt uitgevoerd, een en ander in de ruimste zin van het woords. Dit laat onverlet, dat de opdrachtgever er jegens de opdrachtnemer voor in staat, dat in het geval de werkzaamheden (mede) omvatten het aanbrengen van zaken aan of op andere zaken, deze andere zaken hiervoor geschikt zijn. De opdrachtnemer mag erop vertrouwen dat de opdrachtgever zich nauwgezet van zijn onderzoeksplicht ter zake heeft gekweten, alsmede van de daarmee verbonden mededelingsplichten van de opdrachtgever. De opdrachtnemer heeft ter zake geen onderzoeksplicht en dergelijk onderzoek valt uitdrukkelijk niet onder de tot de opdracht behorende werkzaamheden, tenzij uit een schriftelijke overeenkomst (waaronder begrepen tot stand gekomen per e-mail) anders blijkt.
 3. Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever de opdracht uitvoert met behulp en (of) met verwerking van door de opdrachtgever aangeleverde materialen, gebeurt zulks geheel voor risico van de opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer op bijzondere moeilijkheden of risico’s te wijzen die hem redelijkerwijs bekend moeten worden geacht.
 5. De opdrachtnemer heeft het recht zonder kennisgeving aan de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit (naar het inzicht van opdrachtnemer) een doeltreffen­de of doelmatige uitvoering van de opdracht bevordert, of indien de opdrachtnemer verhinderd is de werkzaamheden zelf uit te voeren. Opdrachtnemer zal bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden en opdrachtnemer mag eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever aanvaarden.
 6. Indien de opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht werk­zaamheden heeft verricht ten behoeve van de opdrachtgever die niet vallen onder de werkzaamhe­den zoals omschre­ven in of volgend uit de aanvaarding van de op­dracht, wordt aan de daarop betrek­king hebbende aante­keningen in de administra­tie van de opdrachtnemer het ver­moeden ont­leend dat deze werkzaamheden in opdracht van de opdrachtgever zijn verricht. Deze aanteke­ningen dienen betrekking te hebben op tussen­tijds overleg tussen de op­drachtnemer en de opdrachtgever.

 

Artikel 8 : OVERMACHT

 1. Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeen­komst niet, niet tijdig of niet volle­dig kan nakomen ten gevol­ge van een haar niet toereken­bare oorzaak, waaronder begre­pen maar daartoe niet beperkt oorlog en oorlogsge­vaar, mobilisatie, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, diefstal, brand, ingrijpende temperatuurschom­melingen, water­schade, over­stroming, aardbe­ving en andere natuurrampen, verbeurdver­kla­ring en andere overheidsmaatregelen, werksta­king, strem­ming van vervoer, defecten aan machinerieën, niet-levering van noodzakelijke materialen of gegevens door derden, storingen in de levering van energie, verminderde bereikbaarheid van gegevens, alles zowel in de onderneming van de opdrachtnemer als bij ingeschakelde derden, worden die verplich­tingen opgeschort totdat de opdrachtne­mer redelijker­wijs in staat kan worden geacht deze op de overeen­geko­men wijze na te komen.
 2. Indien op grond van door de overheid gestelde voorschriften of uit veiligheidsoverwegingen van de opdrachtnemer door enige omstandigheid niet kan worden verlangd dat hij de opdracht (verder) uitvoert, heeft de opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. De opdrachtgever heeft, in geval een situatie als bedoeld in lid 1 of lid 2 van dit artikel zich voor­doet, niet het recht de overeen­komst geheel of gedeel­telijk te ontbinden, noch ontstaat in die gevallen voor de opdrachtnemer een verplich­ting tot vergoeding van enige schade.

 

Artikel 9 : ONTWERPEN EN TESTS  

 1. De opdrachtgever is gehouden de door de op­drachtnemer aan hem ter controle ter be­schik­king gestelde ontwerpen en (of) (proef)modellen zorg­vuldig en met bekwa­me spoed op spel-, zet- en andere fouten en gebreken te con­troleren en zijn oordeel aan de opdrachtne­mer te doen toeko­men.
 2. Goedkeuring zijdens de opdracht­gever geldt als erkenning dat de opdrachtnemer de aan de proeven vooraf­gaande daarmee ver­bonden werk­zaamheden overeenkomstig de op­dracht heeft uitge­voerd.
 3. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn in het eerste lid genoemde verplichting geldt dit als goed­keuring in de zin van het tweede lid.
 4. Elk(e) op verzoek van de opdrachtgever vervaardigd ontwerp (of) (proef)model wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten hiervan in de prijs zijn inbegrepen.

 

Artikel 10 : AUTEURSRECHTEN ETC.

 1. Alle bij de uitvoering van de opdracht tot stand ge­komen zaken en werken worden geacht in hun geheel en uitslui­tend vol­gens de inzichten van de opdrachtnemer tot stand te zijn geko­men. De opdrachtnemer is derhal­ve uit­slui­tend rechtheb­ben­de op ieder auteursrecht of ander intellectuele-eigendomsrecht dat ont­staat op alle bij uitvoe­ring van de opdracht vervaar­digde zaken en wer­ken, alsme­de op de in de op­dracht bedoelde eindproducten. Alle intellectuele-eigendomsrechten op van de opdrachtnemer afkom­stige of door hem gebruikte werkwijzen, adviezen etc. zullen zowel tijdens als na de uitvoe­ring van de opdracht uit­drukkelijk aan de opdrachtne­mer (blijven) toebehoren, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van de opdrachtgever zelf of van bij de uitvoe­ring van de opdracht ingescha­kelde derden. Het in dit lid bepaal­de geldt ook indien de desbe­tref­fende werk­zaamhe­den of zaken als afzon­derlijke post op de offerte, in het aan­bod of op de factuur zijn ver­meld.
 2. Meer in het bijzonder geldt dat het resultaat van enige werkzaamheid waardoor intellectuele-eigendomsrechten zijn ontstaan, noch aan derden ter bewerking of verveelvoudiging beschikbaar mag worden gesteld, noch door de opdrachtgever zelf mag worden bewerkt of verveelvoudigd. De uitoefening van deze rechten – openbaarma­king of overdracht van gege­vens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na de uit­voe­ring van de opdracht uit­drukkelijk uitsluitend aan de opdrachtnemer voorbe­hou­den.
 3. Pas na oplevering van de werkzaamheden en volledige betaling van al hetgeen door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is, zal het auteursrecht op het eindproduct worden overgedragen aan de opdrachtgever. Het auteursrecht op ontwerpen en concepten blijft te allen tijde aan opdrachtnemer toebehoren en wordt niet overgedragen. Na oplevering is opdrachtgever gerechtigd om desgewenst bronbestanden op te vragen bij opdrachtnemer. Indien mogelijk zullen deze geleverd worden. Als daar (bijvoorbeeld wegens tijdsverloop) kosten aan verbonden zijn, dan zullen die in rekening worden gebracht.
 4. De opdrachtgever zal opdrachtnemer onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde jegens de opdrachtgever met betrekking tot de door de opdrachtnemer vervaardigde zaken en werken. In geval van een dergelijke aanspraak is opdrachtnemer bevoegd daartegen (mede namens opdrachtgever) verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. De opdrachtgever zal zich – voor zover de redelijkheid dit van hem verlangt – onthouden van voornoemde maatregelen en alle medewerking aan opdrachtnemer verlenen.
 5. De opdrachtgever zal ervoor zorgdragen al de in de voorgaande leden omschreven verplichtingen worden nageleefd door allen die voor hem werkzaam zijn.
 6. Bij overtreding van het in dit artikel gestel­de verbeurt de opdrachtgever aan opdracht­nemer een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van EUR 20.000,– per overtreding en € 500,– per dag(deel) dat de overtreding duurt, zonder dat daar­toe een ingebreke­stelling is vereist, en onverminderd het recht van de op­drachtnemer op vergoeding door de op­drachtgever van alle voor de opdrachtne­mer daar­uit voortvloeiende scha­de.

 

Artikel 11 : PRIJZEN, FACTUREN EN KOS­TEN

 1. Voor het formuleren van voorstellen en vervaardi­gen van offertes die vervolgens niet leiden tot een overeenkomst c.q. opdracht berekent de opdrachtnemer geen kosten, tenzij daarvoor specifiek onder­zoek noodzakelijk is. In dat geval zal vooraf een opgave worden gegeven van de omvang van de werkzaamheden van de op­drachtnemer en van de daarmede gepaard gaande kosten die in rekening zullen worden gebracht.
 2. Het bedrag dat wegens vergoeding van de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk (waar onder begrepen per e-mail) anders is overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van de op­dracht­nemer. Indien de opdracht ontwerpwerkzaamheden omvat, zullen steeds ook alle werkzaamheden verband houdende met de voorbereiding daarvan in rekening worden gebracht.
 3. Kosten, voortvloeiende uit of verband houdende met aanvullingen en wijzi­gingen van de opdracht zijn voor rekening van de op­dracht­gever.
 4. De door de opdrachtnemer gemaakte kosten worden aan de opdrachtgever in rekening ge­bracht. Deze kosten kunnen onder meer, doch niet uitsluitend, bestaan uit arbeidsloon, de prijzen van de te verwerken materialen, declara­ties van ingeschakelde derden en vervoer-, verzend- en verzekeringskosten.
 5. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeen­geko­men aantal zijn zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever toegestaan indien zij niet meer of min­der bedragen dan tien procent. Het meer- of mindergeleverde wordt in rekening gebracht, respectievelijk op de rekening in mindering gebracht.
 6. Alle tarieven zijn exclusief de eventueel verschul­digde omzet­belasting en overige door de overheid opgelegde heffingen. Deze wor­den apart vermeld in de fac­tuur en zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 7. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van levering, door ten tijde van de totstandkoming van de over­eenkomst nog onbekende factoren, de prijzen van hulpmaterialen, lonen of welke prijsbepalende facto­ren dan ook wijziging heb­ben onder­gaan, is de opdracht­nemer gerechtigd ter zake van de op­dracht overeengekomen tarieven dienovereen­komstig en zonder overleg met de op­drachtgever aan te passen, even­wel met een maximumoverschrijding van tien procent. Dit percentage zal niet worden overschre­den zonder nader overleg met de opdrachtgever, waarbij tot een eventuele herzie­ning van de op­dracht kan worden besloten.
 8. Indien de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschort of beëindigt, heeft de opdrachtne­mer recht op volledige beta­ling van tot op het moment van opschorting of beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

 

Artikel 12 : AFLEVERING EN LEVERINGSTERMIJN

 1. Een door de opdrachtnemer opgegeven leveringstermijn heeft slechts indicatieve betekenis, tenzij schriftelijk en uitdrukke­lijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft. De opdrachtnemer is, ook bij een over­eengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem schrif­telijk in gebreke heeft gesteld.
 2. De gebondenheid van de opdrachtnemer aan een overeen­geko­men uiterste termijn vervalt indien en zodra de op­drachtgever de opdracht wijzigt, tenzij de geringe beteke­nis van de wijzi­ging of de geringe duur van het opont­houd de op­dracht­nemer in rede­lijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.
 3. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de over­een­komst door de opdrachtnemer, gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wense­lijk is om een tijdige afleve­ring door de opdracht­nemer mogelijk te maken.
 4. Bij niet-naleving door de opdrachtge­ver van het in het vorig lid gestel­de (of van enige andere verplichting uit hoofde van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden), vervalt voor de opdrachtnemer de verplich­ting om binnen de aanvankelijk overeengekomen uiterste of indicatieve leverings­ter­mijn de overeengekomen prestatie te verrichten.

 

Artikel 13 : ONDERZOEK BIJ AFLEVERING; AFWIJ­KIN­GEN

 1. De opdrachtgever is verplicht terstond na de aflevering van de diensten en (of) zaken en (of) gegevens grondig na te gaan of de prestatie van de opdrachtnemer deugdelijk en overeen­komstig de op­dracht is.
 2. De prestatie van de opdrachtnemer geldt tus­sen partijen steeds als deugdelijk en overeen­komstig de opdracht, indien de op­drachtgever na aflevering het geleverde of een gedeelte van het gelever­de in gebruik heeft geno­men, heeft be­werkt of ver­werkt, aan derden heeft gele­verd, respec­tie­velijk in gebruik heeft doen nemen of heeft doen bewerken.
 3. Afwijkingen van geringe betekenis van de in de opdracht bedoelde prestatie of van een ontwerp of (proef)model brengen geen veran­dering in de op partij­en rustende verplich­tingen en vormen aldus geen reden voor bijvoorbeeld afkeuring, kor­ting, ontbin­ding van de overeenkomst of schadever­goeding.
 4. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aan­mer­king geno­men, in redelijkheid geen of een onderge­schikte invloed op de (ge­bruiks-)waarde van het (af)geleverde hebben, worden steeds ge­acht afwijkingen van geringe beteke­nis te zijn. Natuurlijke en met de hand vervaardigde materialen zijn uit hun aard onderhevig aan variatie en afwijking in vorm, kleur, schakering, textuur en afmeting, en deze variaties en afwijkingen worden steeds geacht van geringe betekenis te zijn.

 

Artikel 14 : RECLAME

 1. De opdrachtgever dient een reclame met betrekking tot de door de op­drachtnemer verrichte werkzaamheden of (af)gelever­de zaken of het bedrag van de factuur binnen zeven dagen na het moment van (af)leveren respectievelijk na de factuurdatum schriftelijk aan de opdrachtne­mer mede te delen.
 2. Indien de opdrachtgever een gebrek redelij­kerwijze niet eerder kon of had hoeven ontdekken, dient hij binnen zeven dagen na de ontdekking van het gebrek, een reclame schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) aan de opdrachtnemer mede te delen, en daarbij naar genoegen van de opdrachtnemer gemotiveerd aan te geven waardoor hij dat gebrek redelijkerwijs niet eerder kon of had hoeven ontdekken.
 3. In de gevallen genoemd in lid 2 en lid 3 van artikel 14 komt aan de opdrachtgever nimmer enig recht van reclame toe.
 4. Na het verstrijken van de in het eerste en tweede lid ge­noem­de termijnen vervalt het recht van reclame.
 5. Reclame schort de betalingsverplichting van de opdrachtge­ver niet op.
 6. Ingeval van een gerechtvaardigde reclame heeft de op­dracht­nemer de keuze tussen aanpassing van het bedrag van zijn declaratie, het verbete­ren of opnieuw verrichten van werk­zaamheden waarvan het resultaat afgekeurd is, en de ver­van­ging van de geleverde zaken, dan wel van het gebrekkig of beschadigd gedeelte daar­van, nadat deze zaken tijdig aan de opdrachtnemer zijn geretourneerd.

 

Artikel 15 : BETALING 

 1. De opdrachtnemer bepaalt de betalingsvoorwaarden. Het staat de opdrachtnemer vrij een aanbetaling te verlangen alvorens hij een begin maakt met de uitvoering van de opdracht. Voorts is opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om (nadere) zekerheid te verlangen voor diens betalingsverplichtingen (of andere bestaande of toekomstige verplichtingen) of daartoe betaling in natura te verlangen of te accepteren. De opdrachtgever is verplicht om opdrachtnemer desgevraagd te informeren omtrent zijn financiële positie.
  De uiterste betalingstermijn van facturen is 20 dagen. Betaling geschiedt per bank, waar­bij als beta­ling slechts zal gelden de mededeling van de betreffende bankinstelling dat het factuurbedrag is bijge­schre­ven op de door de opdrachtnemer aangewezen reke­ning. (Af)levering geschiedt in beginsel niet eerder dan dat het gehele bedrag van de opdracht is betaald (ongeacht of de uiterste betalingstermijn van een gerelateerde factuur verstreken is). Betaling geschiedt netto. Verrekening, opschor­ting of inhouding van een gedeelte van het verschuldigde bedrag is opdrachtgever niet toegestaan.
 2. De opdrachtnemer is gerechtigd, bij een over­eengekomen aflevering in gedeelten, na afleve­ring van het eerste gedeel­te, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te verlan­gen van alle voor de gehele opdracht gemaakte kosten, zoals die van ontwerpen, (druk)proeven en films.
 3. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn volledig heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim. In zodanig geval zijn alle vorderingen die de opdrachtnemer op de op­drachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar en is de zakelijke opdrachtgever, zonder nade­re somma­tie of ingebrekestel­ling hierover vanaf dat moment de wettelijke handelsrente verschuldigd (en de particuliere opdrachtgever de ‘gewone‘ wettelijke rente tot de datum van de alge­he­le voldoening, een en ander onvermin­derd de verde­re rechten die de opdrachtnemer heeft).
 4. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, mag de op­drachtnemer met een beroep op de onzekerheids­exceptie de uitvoering van iedere opdracht op­schorten.
 5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband hou­dende met de inning van enige vorde­ring van de opdrachtne­mer op de opdrachtgever komen ten laste van de opdracht­gever, zulks conform de laatst gepubliceerde versie van het rapport BGK-Integraal en met een minimum van € 250,– exclusief omzetbelasting.
 6. Betalingen aan de opdrachtnemer strekken in de eerste plaats tot delging van vervallen rente en incassokosten en vervolgens tot kwijting van de langst uitstaande vordering (factuur).
 7. De in de lid 3 en lid 5 genoemde verhogingen treden uit­slui­tend in de plaats van vergoeding van vertragings­scha­de. Naast deze vergoeding kan scha­devergoeding op grond van de wet worden gevor­derd.
 8. Indien de opdracht is verstrekt door of ten behoeve van meer dan één op­dracht­gever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk verbonden ter zake van de nakoming van de ver­plichtingen zoals in dit artikel weerge­geven, zulks ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

 

Artikel 16 : RETENTIERECHT, EIGENDOMS­VOOR­BE­HOUD EN PANDRECHT

 1. De opdrachtnemer is bevoegd om zaken van de opdracht­gever die zij onder zich heeft, alsmede die zaken die door de op­drachtnemer zijn samen­gesteld of opgesteld in opdracht van de op­drachtgever niet aan de opdrachtgever of aan derden af te geven, totdat de opdrachtgever aan al haar verplichtingen jegens de opdrachtnemer heeft voldaan.
 2. Het volledige eigendomsrecht op door de op­dracht­nemer aan de opdrachtgever afgeleverde zaken blijft onvoorwaar­delijk bij de opdrachtne­mer, totdat de opdrachtgever aan al zijn ver­plichtingen jegens de opdrachtnemer die voort­vloeien uit de opdracht, heeft voldaan. Tot dit moment zal de opdrachtgever geen beschikkingshandeling over genoemde zaken verrichten.
 3. De opdrachtgever verleent de opdrachtnemer door het verstrekken van de opdracht c.q. het aangaan van de overeenkomst pand­recht op alle zaken en gegevens van de opdrachtgever die in het kader van de uitvoering van de op­dracht door de opdrachtgever in de macht van de opdrachtnemer zijn gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdracht­gever in welke hoedanig­heid en uit welken hoofde ook aan de op­drachtnemer ver­schuldigd mocht zijn, niet-opeisbare en voor­waardelij­ke schul­den daaronder mede begrepen.
 4. Indien meer dan zes maanden verstreken zijn zonder dat de opdrachtnemer voor aflevering gereed verklaarde ontwerpen of andere producten in ontvangst heeft genomen, of indien volledige betaling van facturen waarvan de betalingstermijn is verstreken meer dan zes maanden uitblijft, geldt deze omstandigheid als een mededeling van de opdrachtgever dat hij geen prijs meer stelt op de zaken en afstand doet van zijn rechten betreffende deze zaken, hetgeen evenwel de verschuldigdheid van de gefactureerde bedragen (zowel voor zover zij betaald zijn als voor zover zij nog open staan) onverlet laat.
 5. Indien en zolang opdrachtnemer nog eigenaar of pandhouder is van de in dit artikel bedoelde zaken, zal de opdrachtgever de opdrachtnemer onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de desbetreffende zaken in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op de zaken.
 6. De opdrachtgever zal opdrachtnemer desgevraagd mededelen waar de zaken die nog haar eigendom zijn (of aan haar zijn verpand), zich bevinden en machtigt opdrachtnemer bij voorbaat om de terreinen of gebouwen, waar zich eigendommen of tot zekerheid verpande zaken van opdrachtnemer bevinden, te betreden.
 7. Bij beslag, surséance van betaling of faillissement zal de opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van opdrachtnemer. De opdrachtgever staat er voor in dat een eventueel beslag op zaken die eigendom zijn van opdrachtnemer (of aan haar zijn verpand), wordt opgeheven.

 

ARTIKEL 17 : HOSTINGDIENSTEN

 1. Wanneer van opdrachtnemer hostingdiensten worden afgenomen, dan geldt hiervoor dat (tenzij uitdrukkelijk anders wordt afgesproken) deze diensten voor een periode van minimaal één jaar worden afgenomen. De hostingdienst kan door beide partijen worden opgezegd tegen het einde van een lopende periode met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal twee kalendermaanden. Bij gebreke van tijdige opzegging wordt de overeenkomst met één jaar verlengd. Bij tussentijdse onregelmatige beëindiging van de overeenkomst ter zake van hostingdiensten, blijft de overeengekomen vergoeding voor de overeengekomen looptijd van de overeenkomst verschuldigd.
 2. Facturatie voor hostingdiensten en support geschiedt per jaar vooraf.
 3. De opdrachtgever onthoudt zich van het (doen) verspreiden (door publicatie op haar website(s)) van informatie, teksten en/of afbeeldingen in strijd met bepalingen van Nederlands recht of met de goede zeden, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) begrepen gegevens die:
 • smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
 • erotisch of pornografisch zijn; of
 • inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht; of
 • een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie; of
 • hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevatten waarvan de opdrachtgever weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden; of
 • commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevatten op een wijze die in strijd is met de Telecommunicatiewet of andere relevante Nederlandse wetgeving; of
 • kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevatten.
 1. Indien opdrachtnemer een redelijk vermoeden heeft dat een opdrachtgever één (of meer) van de in het vorige artikellid van deze voorwaarden opgenomen verboden schendt, is hij gerechtigd om (op kosten van de opdrachtgever) alle maatregelen te nemen die hij redelijkerwijs noodzakelijk acht om aan deze schending een eind te maken, zonder ooit op basis daarvan gehouden te zijn tot vergoeding van enigerlei schade (als gevolg van deze maatregelen). Voor claims van derden jegens opdrachtnemer (en alle schade en kosten die dit tot gevolg heeft, waaronder de kosten voor opdrachtnemer om zich tegen dergelijke claims te verweren) als gevolg van een overtreding van hetgeen in dit artikel (en in de andere artikelen van deze algemene voorwaarden) is bepaald, zal de opdrachtgever de opdrachtnemer uitdrukkelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk vrijwaren.
 2. In dat kader is opdrachtnemer gerechtigd om, wanneer de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van enige verplichting, de website van de betreffende opdrachtgever (en/of aan die opdrachtgever gelieerde entiteiten) op “zwart” te zetten, hetgeen eerst ongedaan zal worden gemaakt na ongedaanmaking van de inbreuken, nakoming van verplichtingen en/of integrale betaling van enig aan opdrachtnemer verschuldigd bedrag inclusief rente en kosten.
 3. Opdrachtnemer zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van de hostingdienst te realiseren en om toegang tot door het hostingbedrijf opgeslagen data te realiseren, maar biedt daarin geen enkele garantie. Wanneer een door opdrachtnemer gehoste website niet bereikbaar is (“downtime”), dient dit door opdrachtgever te worden gemeld aan opdrachtnemer waarna deze alle in redelijkheid van hem te verlangen maatregelen zal nemen om de problemen te verhelpen. Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade die het gevolg is van de onbereikbaarheid van de door opdrachtnemer gehoste website(s).

 

ARTIKEL 17 : VARIA

 1. Deze voorwaarden zijn te raadplegen op en te downloaden van www.brandshake.nl.
 2. Op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en over­een­kom­sten en op daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Neder­lands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. Offertes, aanbiedingen, opdrach­ten en overeenkomsten worden geacht in Nederland te zijn gedaan, respectievelijk gege­ven, gesloten en uitge­voerd.
 4. Een geschil is aanwezig, wanneer een van de partij­en ver­klaart dat dit het geval is.
 5. Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is uitsluitend de (Voorzieningenrechter in de) Rechtbank Rotterdam.

Maart 2023

Neem contact met ons op